หน้าแรก
เกณฑ์การแข่งขัน
ลงทะเบียนโรงเรียน
สมัครแข่งขัน (ปิดการรับสมัคร)
การชำระเงิน
คณะกรรมการ/ผู้ประสานงาน
ขั้นตอนการเข้าแข่งขัน
แผนผังที่ตั้ง K-TECH
ข้อมูลที่พัก
แผนผังห้องสอบ
ตารางแข่งขัน


ข้อมูลคณะกรรมการ/ผู้ประสานงาน

ผู้ประสานงานรวม             อ.พรรณวิไล  ชูไตรรัตน์  โทร. 086-8547721
                                         อ.ภัทรวรินทร์  บัวนาค      โทร. 081-1846878


ประเภทวิชา / สาขาวิชา ที่แข่งขัน

อ.ผู้ดูแล

โทร

สาขาวิชาช่างยนต์

ไฟฟ้ารถยนต์

อ.วิระพงษ์

081-5924829

เครื่องยนต์เล็ก

อ.วิระพงษ์

081-5924829

เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน

อ.วิระพงษ์

081-5924829

จักรยานยนต์

อ.เสรี

086-8617494

ปรับอากาศยานยนต์

อ.เสรี

086-8617494

ทดสอบปั๊มและหัวฉีด

อ.ธานินทร์

085-0067912

ระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(เครื่องยนต์หัวฉีดเบนซิน)

อ.ธานินทร์

085-0067912

สาขาวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน

ช่างปรับ 

อ.อนุวัฒน์

081-0941513

เขียนแบบเทคนิคด้วยคอมพิวเตอร์ 

อ.อนุวัฒน์

081-0941513

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า

ควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า 

อ.อภิวัช

083-3377989

ติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร 

อ.อภิวัช

083-3377989

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 

อ.อาทิตย์

089-5731635

เครื่องทำความเย็น 

อ.อาทิตย์

089-5731635

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องรับวิทยุ AM 

อ.ทวี

089-8422183

อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 

อ.ทวี

089-8422183

วงจรดิจิตอล 

อ.ทวี

089-8422183

เครื่องเสียง 

อ.นราทิพย์

084-5188717

อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป 

อ.นราทิพย์

084-5188717
วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการขอนแก่น (เค-เทค)
เลขที่ 118/1 ถ.ราษฏร์คนึง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-331224 โทรสาร 043-331224-105