หน้าแรก
เกณฑ์การแข่งขัน
ลงทะเบียนโรงเรียน
สมัครแข่งขัน (ปิดการรับสมัคร)
การชำระเงิน
คณะกรรมการ/ผู้ประสานงาน
ขั้นตอนการเข้าแข่งขัน
แผนผังที่ตั้ง K-TECH
ข้อมูลที่พัก
แผนผังห้องสอบ
ตารางแข่งขัน


ขั้นตอนการเข้าแข่งขัน (วันที่ 21-22 ก.พ. 2556)

1. เมื่อเดินทางมาถึงวิทยาลัยขอนแก่นเทคโนโลยีพณิชยการ (K-TECH)  สามารถจอดรถในสนามฟุตบอล  และ  วัดมรรคสำราญ


2. ลงทะเบียน  ณ กองอำนวยการ  เพื่อดำเนินการ  ดังนี้

  2.1 ลงทะเบียน 

  2.2 ตรวจสอบหลักฐานการโอนเงิน

  2.3 รับใบสำคัญรับเงิน

  2.4 รับคูปองอาหาร

 • หลักฐานที่ต้องนำมา
  - สำเนาหลักฐานการโอนเงิน
  - ใบสมัคร  ที่ print  ออกมาตอนสมัครเข้าแข่งขันทาง web

3. รายงานตัวสอบภาคทฤษฎี  ณ ห้องสอบที่กำหนดไว้

 • หลักฐานที่ต้องนำมา
  - บัตรนักศึกษาตัวจริง หรือ บัตรประชาชนตัวจริงของผู้เข้าสอบ
  - สำเนาบัตรนักศึกษา  หรือ  บัตรประชาชน  ของผู้เข้าสอบ
  - ใบรับรองสภาพการเป็นนักศึกษา  ของผู้เข้าสอบ

4. รายงานตัวสอบภาคปฏิบัติ   ณ ห้องสอบ/สถานี  ที่กำหนดไว้

 

 
วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการขอนแก่น (เค-เทค)
เลขที่ 118/1 ถ.ราษฏร์คนึง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-331224 โทรสาร 043-331224-105