หน้าแรก
เกณฑ์การแข่งขัน
ลงทะเบียนโรงเรียน
สมัครแข่งขัน (ปิดการรับสมัคร)
การชำระเงิน
คณะกรรมการ/ผู้ประสานงาน
ขั้นตอนการเข้าแข่งขัน
แผนผังที่ตั้ง K-TECH
ข้อมูลที่พัก
แผนผังห้องสอบ
ตารางแข่งขัน


ตารางการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 27 สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556


เวลา

รายการ

หมายเหตุ

08.00น. - 08.15น.

ตัวแทนอาจารย์รายงานตัวที่กองอำนวยการ

ใช้ระยะเวลาในการแข่งขัน 7 ชั่วโมงแบ่งเป็นดังนี้

  • ภาคทฤษฎี 30 นาที
  • ภาคปฏิบัติ สอบตามรายละเอียดของสาขาวิชา

08.15น. - 08.30น.

นักศึกษาผู้เข้าแข่งขันรายงานตัวหน้าห้องสอบทฤษฎี(ห้องประชุมฟ้าม่วง)

08.30น. - 09.00น.

สอบภาคทฤษฎี

09.30น. - 10.00น.

นำเครื่องมือเข้าสนามแข่งขัน และตรวจความพร้อม

10.00น. - 11.00น.

แข่งขันภาคปฏิบัติ

12.00น. - 13.00น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00น. - 17.00น.

แข่งขันภาคปฏิบัติ

17.00น. - 17.30น.

ตรวจผลการแข่งขันภาคปฏิบัติ

17.30น. - 18.00น.

ประกาศผลการแข่งขันภาคปฏิบัติ

* ช่างยนต์จะจับฉลากเข้าสอบภาคปฏิบัติบนห้องสอบทฤษฎีดาวน์โหลดตาราง
วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการขอนแก่น (เค-เทค)
เลขที่ 118/1 ถ.ราษฏร์คนึง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-331224 โทรสาร 043-331224-105